Vår Integritetspolicy

På Stål & Verktyg värnar vi om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem. Därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy som mer utförligt förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du går tillväga för att exempelvis få dina uppgifter borttagna.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicy

Allmänt

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Stål & Verktyg Anno 92 AB (”Bolaget”) behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund/leverantör eller potentiellt blivande kund/leverantör hos Bolaget.

Personuppgiftsansvarig

Stål & Verktyg är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för befintliga kunder/leverantörer)

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar gör affärer med Bolaget:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret
 • Hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på)
 • Köpvanor och köphistorik

 

Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

 • Kategorier av personuppgifter: Identifiering och kontaktuppgifter
  Ändamål: Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal. Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till ditt köp. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda klagomåls- och supportärenden (inklusive teknisk support). Laglig grund: Fullgörande av avtal
 • Kategorier av personuppgifter: Genomförande av köp/beställning
  Ändamål:
  Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig. Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag). Laglig grund: Köpeavtal
 • Kategorier av personuppgifter: Säkerhet och rättsliga förpliktelser
  Ändamål:
  Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång på användarkonton. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.
 • Kategorier av personuppgifter: Informationsutskick, erbjudande och aktiviteter
  Ändamål:
  Möjliggöra marknadsföring och kund/leverantörs-analyser. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor och andra liknande varor till företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).
 • Kategorier av personuppgifter: Förbättringar
  Ändamål:
  Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Detta möjliggörs genom analyser av de personliga uppgifter som Bolaget samlar in för samma syfte, till exempel av hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på) och köp-/orderhistorik. Utifrån dessa analyser kan vi göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel förenkla användargränssnittet, förbättra varu- och logistikflöden samt sortiment, exempelvis genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser. Laglig grund: Berättigat intresse

Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för potentiella framtida kunder/leverantörer)

Information vi samlar in om dig

Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund/leverantör kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom ex. hemsidan för det företag du representerar eller bolagsverket. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

 • Kategorier av personuppgifter: Identifiering och kontakt
  Ändamål:
  Möjliggöra marknadsföring. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sina varor och andra liknande varor till företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

HUR LÄNGE BEVARAR VI dina personUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Stål & Verktyg säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Tredje part

Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part

Andra bolag inom Bolagets koncern

Centrala funktioner såsom bank- och finanstjänster, marknadsföring sköts inte av Bolaget direkt, utan av ett annat bolag inom Bolagets koncern. Av den anledningen kan personuppgifter behöva överföras till andra bolag inom koncernen.

Systemleverantör av affärssystem och/eller molntjänst

Bolaget lagrar sin informationen i en databas eller molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören av den tjänsten.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring

För det fall Bolaget avser att överlåta hela eller delar av Bolagets verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Bolaget strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Bolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Bolaget. När Bolaget har mottagit din anmälan kommer Bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget på om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Bolagets kontaktinformation:

Organisationsnummer: 556454-2099
Stål & Verktyg Anno 92 AB
Box 3033, 350 33 Växjö
0470-799 700
info@sov.se

Stäng